Holte Kammerkor

§ 1 Korets navn og hjemsted

1. Holte Kammerkor er et flerstemmigt, blandet kor, stiftet d. 20. maj 1996 under navnet               Søllerød Kammerkor.

2. Korets hjemsted er Rudersdal Kommune. Dets adresse er hos bestyrelsens formand.

§ 2 Formål

1. Korets formål er at undervise i korsang på et tilfredstillende niveau. De indøvede værker           fremføres ved offentlige koncerter og lignende arrangementer.

2. Korets repertoire er fortrinsvis klassisk musik såvel verdslig som kirkelig.

§ 3 Korprøver

1. Koret øver en gang om ugen. Sæsonen er normalt fra og med medio august til og med maj.
2. Bestyrelsen kan efter samråd med korlederen fastlægge ekstraordinære korprøver

§ 4 Medlemskab

1. Korets medlemmer er voksne personer, der ønsker at deltage i korets musikalske og sociale     aktiviteter.
2. Personer, der ønsker optagelse i koret, aflægger stemmeprøve for korlederen og et                   optagelsesudvalg, jf. § 14.

Ved afgørelse om optagelse tages navnlig følgende i betragtning:
      a. Vedkommendes musikalitet og stemmemæssige egnethed til koret.
      b. En passende balance mellem korets stemmegrupper.
      c. Et passende totalt antal sangere i koret.
3. I forbindelse med optagelsen aftales en gensidig prøvetid.

§ 5 Medlemmernes pligter

1. Medlemmerne har pligt til at møde til alle ordinære prøver og så vidt muligt også til de               ekstraordinære prøver. Afbud meldes efter bestyrelsens bestemmelser. Bestyrelsen fører         liste over fremmødet.
2. Under prøverne skal medlemmerne iagttage ro, orden og koncentration og rette sig efter         korlederens anvisninger.
3. Til koncerter skal medlemmerne være klædt efter bestyrelsens anvisning.
4. Hvis et medlem ikke har kunnet deltage i en generalprøve, eller i ordinære prøver i                     væsentligt omfang, kan bestyrelsen bestemme, at medlemmet ikke skal deltage i den eller       de nærmest følgende koncerter.
5. Udleverede noder og andre effekter er korets ejendom og skal tilbageleveres på                       forlangende.
6. Har man som medlem været væk fra koret i 2 sæsoner, det vil sige et år eller mere, skal             man til ny optagelsesprøve.

§ 6 Kontingent

1. Bestyrelsen fastsætter et kontingent, som forelægges på generalforsamlingen.

2. Kontingentet opkræves efter bestyrelsens bestemmelse.

3. Bestyrelsen kan bestemme, at et medlem, der udtræder af koret i løbet af året, skal have         en  del af det betalte kontingent refunderet.

§ 7 Generalforsamlinger

1. Generalforsamlingen er højeste myndighed for koret.

2. Generalforsamlingen afholdes en aften, der ellers ville have været prøveaften, efter                   bestyrelsens skriftlige indkaldelse med angivelse af dagsorden.

3. Et medlem er stemmeberettiget, hvis det har betalt sit kontingent.
4. Et medlem kan afgive stemme for indtil to stemmeberettigede, fraværende medlemmer.             En skriftlig fuldmagt skal da kunne godkendes af generalforsamlingens dirigent.

5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte og repræsenterede,     stemmeberettigede medlemmer. Beslutning træffes ved almindelig stemmeflertal af de               afgivne stemmer, jf. dog § 16.
6. Der stemmes ved håndsoprækning, med mindre mindst 10 stemmeberettigede,                         tilstedeværende eller repræsenterede medlemmer eller generalforsamlingens dirigent               forlanger skriftlig afstemning.

7. Korlederen har adgang til og taleret på generalforsamlingen.

§ 8 Ordinær generalforsamling

1. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i marts måned med følgende dagsorden:
      1 Valg af en person udenfor bestyrelsen til generalforsamlingens dirigent.
      2 Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år.
      3 Aflæggelse af det reviderede regnskab.
      4 Forelæggelse af budget og kontingent.
      5 Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
      6 Valg af bestyrelse og suppleant.
      7 Valg af revisor og revisorsuppleant.
      8 Eventuelt.

2. Dag og tid for generalforsamlingen bekendtgøres for medlemmerne med 6 ugers varsel. 
3. Forslag til dagsordenens punkt 5 skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før                     generalforsamlingen. Bestyrelsen bekendtgør indkomne forslag senest 1 uge før                       generalforsamlingen.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

1. Ekstraordinær generalforsamling holdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 10         medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af det eller de     forslag, der ønskes behandlet.
2. Ekstraordinær generalforsamling efter medlemmernes begæring holdes senest 4 uger efter,     at bestyrelsen har modtaget den skriftlige anmodning herom.

3. Bestyrelsen bekendtgør den ekstraordinære generalforsamling med mindst 2 ugers frist.

§ 10 Bestyrelsen

1. Koret ledes af en bestyrelse, der består af en formand, der vælges som sådan, samt                 5 andre bestyrelsesmedlemmer.
2. På den ordinære generalforsamling vælges 3 bestyrelsesmedlemmer – alle for en periode på     2 år. Desuden vælges en suppleant til bestyrelsen for 1 år.
3. Formand, øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleant kan også vælges på en ekstraordinær     generalforsamling, som måtte have de respektive valg på sin dagsorden.
4. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær inden 3 uger efter           generalforsamlingen.
5. Suppleanten indtræder ved vakance i bestyrelsen for tiden indtil næste bestyrelsesvalg.
6. Afgår formanden i årets løb, overtager næstformanden formandshvervet indtil                           førstkommende ordinære generalforsamling, der da vælger ny formand.
7. Når valg af bestyrelsesmedlemmer sker på grund af afgang før en valgperiodes udløb, sker       valget for den resterende del af den afgåedes valgperiode.

8. Koret tegnes af formanden alene eller af 2 andre bestyrelsesmedlemmer i forening.
9. Bestyrelsen ansætter og afskediger korlederen.

§ 11 Bestyrelsesmøder

1. Bestyrelsen holder møder efter formandens bestemmelse eller efter begæring af 2 andre           bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer       er til stede, herunder formanden eller næstformanden.
2. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens, i       dennes forfald næstformandens, stemme udslaget.

3. Korlederen kan inviteres til at deltage i bestyrelsens møde.

§ 12 Meddelelser til medlemmerne

Bestyrelsen informerer løbende medlemmerne om planer for korets aktiviteter. Senest ved           sæsonens start informeres om det kommende års aktiviteter.

§ 13 Passive medlemmer

1. Enhver, der har eller har haft tilknytning til koret kan blive passivt medlem.
2. Kontingentet forelægges på generalforsamlingen.
3. Passivt medlemskab giver ret til:
      a. At modtage regelmæssige meddelelser om korets aktiviteter.
      b. Gratis adgang til korets koncerter (med mindre særlige forhold gælder).
      c. Adgang til at deltage i korets sociale arrangementer.

§ 14 Udvalg

Bestyrelsen nedsætter de for korets funktion nødvendige udvalg, herunder.
     a. Optagelsesudvalg
     b. Repertoireudvalg
     c. Koncertudvalg
     d. Aktivitetsudvalg
Bestyrelsen nedsætter endvidere ad hoc udvalg i overensstemmelse med korets planer.

§ 15 Regnskab og revision

1. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.
2. Regnskabet revideres af den på den ordinære generalforsamling valgte revisor.
3. Eventuelle regnskaber knyttet til enkelte udvalg kan på forlangende gennemses af bestyrelsen.

§ 16 Vedtægtsændringer og korets opløsning

1. Disse vedtægter kan kun ændres på en generalforsamling.
2. På generalforsamlingen kræves til beslutning om vedtægtsændring eller opløsning af koret, at mindst 2/3 af medlemmerne er til stede eller repræsenterede på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, idet blanke stemmer ikke medregnes.
3. Hvis et sådant forslag vedtages, men uden at 2/3 af medlemmerne er mødt frem eller er repræsenterede på generalforsamlingen, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes mellem 2 og 4 uger senere. Denne ekstraordinære generalforsamling kan vedtage forslaget med nævnte stemmeflerhed uanset antallet af fremmødte eller repræsenterede medlemmer.
4. Ved korets opløsning tilfalder dets effekter og formue et almennyttigt formål i Rudersdal Kommune efter bestemmelse på den generalforsamling, der opløser foreningen.

§ 17 Ikrafttræden

Disse vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling 20. maj 1996, og senest ændret onsdag d. 9. marts 2016.